LIFE Networking

W ramach projektu LIFE Karpaty Łączą - Zielona Infrastruktura realizowanego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa prowadzimy działania mające na celu wymianę informacji oraz doświadczeń jak również nawiązywanie współpracy z projektami LIFE i z innymi projektami o podobnej tematyce.

Lista wydarzeń i inicjatyw o tematyce zbliżonej do działań podejmowanych w ramach projektu LIFE Karpaty Łączą - Zielona Infrastruktura:

W ramach projektu LIFE Karpaty Łączą - Zielona Infrastruktura realizowanego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa prowadzimy działania mające na celu wymianę informacji oraz doświadczeń jak również nawiązywanie współpracy z projektami LIFE i z innymi projektami o podobnej tematyce.

Lista wydarzeń i inicjatyw o tematyce zbliżonej do działań podejmowanych w ramach projektu LIFE Karpaty Łączą - Zielona Infrastruktura:

FORUM CARPATICUM 2021

Międzynarodowa konferencja VI FORUM CARPATICUM odbywała się w tym roku pod hasłem "Linking the Environmental, Political and Societal Aspects for Carpathian Sustainability". Forum Carpaticum to duże międzynarodowe spotkanie w ramach naukowej sieci/inicjatywy "Nauka dla Karpat" (Science for Carpathians - S4C), której celem jest łączenie przedstawicieli świata nauki z Europy Centralnej, definiowanie kierunków i priorytetów badań naukowych w regionie karpackim, tworzenie możliwej do wykorzystania wiedzy na potrzeby prowadzenia polityk w regionie, a także wspieranie międzynarodowej współpracy z partnerami spoza regionu karpackiego. W tym roku spotkanie odbyło się w formule on-line, w dniach 21-25 czerwca.

Koordynator Projektu, dr Piotr Mikołajczyk, jest przedstawicielem Centrum UNEP/GRID-Warszawa w Komitecie Sterującym inicjatywy S4C. W trakcie konferencji wygłosił prezentację pt. "Enhancement of green infrastructure in Polish Carpathians for ecological benefits and sustainable local development" w ramach sesji "Cross sectoral issues- the Carpathians valued as a living place". Brał także udział w sesji i warsztatach dotyczących rozwinięcia w krajach karpackich działalności o charakterze edukacyjnym i promującym różne aspekty ochrony i zrównoważonego rozwoju regionu i wdrażania Konwencji Karpackiej (education for sustainable development - ESD).

Więcej informacji na temat konferencji, w tym jej program i publikacja z abstraktami wystąpień, można znaleźć (jęz. angielski) TUTAJ.

 

More information about the event, incl. its programme and the book of abstracts, is available HERE.

LIFE Platform Meeting on Connectivity

Międzynarodowe spotkanie LIFE pt. Lessons from LIFE on ecological connectivity towards a coherent, functional and resilient network of protected areas. Spotkanie odbyło się w dniach 2-4 marca 2021 roku w formule zdalnej (on-line) i było zorganizowane przez agencję odpowiedzialną za wdrażanie programu LIFE z ramienia Komisji Europejskiej: EASME.

Poświęcone było wymianie doświadczeń pomiędzy instytucjami i organizacjami realizującymi projekty LIFE - w tym przypadku przede wszystkim projekty związane z zachowaniem łączności ekologicznej i wspomaganiem funkcjonowania sieci obszarów chronionych w Europie. 

Spotkanie zgromadziło prawie 300 uczestników reprezentujących instytucje unijne oraz 60 projektów LIFE realizowanych w 16 krajach. 

Koordynator Projektu, Piotr Mikołajczyk, zaprezentował Projekt w trakcie sesji warsztatowej dotyczącej zarządzania korytarzami ekologicznymi. Wyemitowana także była stworzona w ramach Projektu animacja tematyczna poświęcona roli zielonej infrastruktury w zachowaniu różnorodności biologicznej. 

Materiały z wydarzenia znajdują się . 

The Art of Communication on Nature Management Measures

Międzynarodowe seminarium poświęcone wymianie doświadczeń pomiędzy podmiotami realizującymi projekty LIFE, dotyczących technik i sposobów komunikowania i upowszechniania wśród różnych grup docelowych tematyki przyrodniczej, związanej z ochroną różnorodności biologicznej, łącznością ekologiczną, zrównoważonym użytkowaniem zasobów naturalnych itp. Zorganizowane w formule zdalnej (on-line) przez Baltic Environmental Forum Deutschland e. V. 

Seminarium odbyło się w dniach 24-25 lutego 2021 r. Koordynator Projektu, Piotr Mikołajczyk, wystąpił na nim jako zaproszont panelista w sesji poświęconej technikom komunikacji wśród społeczeństwa, turystów i interesariuszy instytucjonalnych związanych z ochroną przyrody. 

Raport z wydarzenia znajduje się TUTAJ. W ramach wydarzenia promowana była interesująca publikacja - poradnik komunikacji tematyki przyrodniczej (dostępny TUTAJ). 

VI Spotkanie Konferencji Stron Konwencji Karpackiej (COP6)

Spotkanie Konferencji Stron Konwencji Karpackiej jest najwyższym rangą i znaczeniem zgromadzeniem przedstawicieli Państw-Stron Konwencji Karpackiej, organizowanym cyklicznie co 3 lata. Związane jest z podejmowaniem kluczowych decyzji dotyczących wdrażania Konwencji oraz przekazaniem prezydencji Konwencji kolejnemu Państwu na 3-letnią kadencję.

Pierwotne plany zakładały kilkudniowe wydarzenie organizowane przez stronę polską w Rzeszowie, we wrześniu 2020 roku. W związku z pandemią COVID-19 konferencja COP6 odbyła się zdalnie, w formule on-line, w dniu 25 listopada 2020 r. Polska objęła prezydencję Konwencji na lata 2020-2023. 

W COP6 uczestniczył zdalnie Koordynator Projektu, Piotr Mikołajczyk. Szczegółowe informacje o wydarzeniu (w języku angielskim) znajdują się TUTAJ

Green Carpathians Webinar on transnational cooperations

Międzynarodowe seminarium pt. Green Carpathians - Webinar on transnational cooperations to address the biggest threats to the biodiversity of the Carpathian Mountains zorganizowane w ramach obchodów Zielonego Tygodnia Unii Europejskiej (EU Green Week). Zorganizowane w formule on-line w dniu 25 września 2020 r. pod egidą Sekretariatu Konwencji Karpackiej. W trakcie webinaru miały miejsce prezentacje wybranych projektów realizowanych w Karpatach, współfinansowanych w ramach programów Komisji Europejskiej (LIFE, Interreg) i związanych z utrzymaniem łączności ekologicznej, takich jak:

  • CONNECTGREEN – ECOLOGICAL CORRIDORS MAPPING AND MANAGEMENT & SPATIAL PLANNING IN THE DANUBE-CARPATHIAN REGION (Koordynacja: CEEWEB for Biodiversity)
  • CENTRALPARKS – BUILDING MANAGEMENT CAPACITIES OF CARPATHIAN PROTECTED AREAS FOR THE INTEGRATION AND HARMONISATION OF BIODIVERSITY PROTECTION AND LOCAL SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT (Koordynacja: EURAC Research)
  • TRANSGREEN AND SAVEGREEN – INTEGRATED INFRASTRUCTURE PLANNING & SAFEGUARDING THE FUNCTIONALITY OF ECOLOGICAL CORRIDORS IN THE DANUBE REGION (Koordynacja: WWF DCP)
  • LIFE SWIPE – SUCCESSFUL WILDLIFE CRIME PROSECUTION IN EUROPE (Koordynacja: WWF Bulgaria).

W spotkaniu uczestniczył zdalnie Koordynator Projektu, Piotr Mikołajczyk

Conference on Large Carnivores Monitoring and Conservation in the Carpathians

Międzynarodowa konferencja poświęcona monitoringowi i ochronie dużych drapieżników w Karpatach, w ramach projektu "EuroLargeCarnivores" (LIFE16 GIE/DE/000661 “Improving human coexistence with large carnivores in Europe through communication and transboundary cooperation”), połączona ze spotkaniem Grupy Roboczej Konwencji Karpackiej ds. Różnorodności Biologicznej.

Przedstawiciel Centrum UNEP/GRID-Warszawa, dr Piotr Mikołajczyk, wystąpił z prezentacją zatytułowaną "Deployment of green infrastructure as a means to maintain ecological connectivity in the Carpathians", dotyczącą kształtowania zielonej infrastruktury na rzecz zachowania łączności ekologicznej w Karpatach.

Termin: 25-28 listopada 2019 r.

Program konferencji: link

Konferencja "Karpacka przestrzeń"

Konferencja „Karpacka przestrzeń” to konferencja końcowa projektu "Planowanie przestrzenne jako narzędzie ochrony przyrody w Karpatach" realizowanego przez Stowarzyszenie Ekopsychologia. W trakcie konferencji odbyły się panele dyskusyjne oraz sesje warsztatowe poświęcone następującym zagadnieniom:

  • dobre praktyki w zakresie zarządzania przestrzenią;
  • ekonomiczne, środowiskowe i krajobrazowe skutki planowania przestrzennego (w tym usługi ekosystemowe);
  • najważniejsze problemy i wyzwania w gospodarowaniu przestrzenią na obszarze Karpat.

W trakcie konferencji przedstawiciele Centrum UNEP/GRID-Warszawa upowszechniali wyniki przeprowadzonej w ramach projektu LIFE analizy GIS uwarunkowań kształtowania łączności ekologicznej w Karpatach.

Termin: 17-18 października 2019 r.

Strona internetowa projektu: https://karpackaprzestrzen.pl/

 

6th National Platform Meeting of LIFE Projects

Spotkanie beneficjentów projektów współfinansowanych z unijnego Programu LIFE oraz wnioskodawców planujących ubiegać się o dofinansowanie z jego środków - wymiana dobrych praktyk i doświadczeń

Organizator: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie

Termin spotkania: 18-19.07.2019

Strona internetowa projektu organizatora: janowskie.rdos.lublin.pl/

Kampinoskie Bagna

Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska (LIFE12 NAT/PL/000084)

Instytucje realizujące: REC Polska, Kampinoski Park Narodowy, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Okres realizacji: 1.07.2013 – 30.06.2019

Termin konferencji: 8-9 maja 2019 (Leszno) – dr Monika Szewczyk (Centrum UNEP/GRID-Warszawa) uczestniczyła w konferencji końcowej projektu „Kampinoskie Bagna”.

Strona internetowa: www.kampinoskiebagna.pl

LIFE+ ForBioSensing

Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych (LIFE13 ENV/PL/000048)

Instytucja realizująca (lider projektu): Instytut Badawczy Leśnictwa

Okres realizacji: 2014-2021

Termin spotkania informacyjnego: 15 lutego 2019 r. w siedzibie IBL

Strona internetowa: www.forbiosensing.pl

EcoCo LIFE

EcoCo LIFE Scotland - Implementation of integrated habitat networks to improve ecological coherence across the CSGN (LIFE13 BIO/UK/000428)

Instytucja realizująca (lider projektu): Scottish Natural Heritage

Okres realizacji: 2014 - 2018

Termin spotkania informacyjnego: Stirling (Szkocja), 6 grudnia 2018 - dr Piotr Mikołajczyk uczestniczył w konferencji końcowej projektu EcoCo LIFE, prezentując projekt LIFE Green-Go! Carpathians w ramach sesji "The benefits that connections to nature bring to people".

Strona internetowa: www.ecocolife.scot

Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu

LIFE13 NAT/PL/000038

Instytucja realizująca (lider projektu): Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach

Okres realizacji: 2014-2018

Termin spotkania informacyjnego: 15 listopada 2018 r. Busko-Zdrój - w ramach IV Platform Meeting projektów LIFE.

Strona internetowa: http://life.pk.kielce.pl

FORUM CARPATICUM 2018

Forum Carpaticum - cykliczna konferencja organizowana co dwa lata w ramach sieci Science for Carpathians (S4C) grupującej instytucje naukowe i organizacje zajmujące się tematyką karpacką. Piąte Forum Carpaticum odbyło się w dniach 15-18 października 2018 roku w Egerze (Węgry), pod hasłem "Adapting to Environmental and Social Risk in the Carpathian Mountain Region".

W trakcie konferencji dr Piotr Mikołajczyk (Centrum UNEP/GRID-Warszawa - Koordynator projektu LIFE Green-Go! Carpathians) zaprezentował projekt oraz przeprowadził warsztat tematyczny pt. Geoinformation tools and spatial analyses for green infrastructure development in Polish Carpathians.

Strona internetowa: http://fc2018.hu

LIFE Climate CAKE PL

Instytucja realizująca (lider projektu): Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, KOBiZE

Okres realizacji: 2017 - 2020

Termin spotkania informacyjnego: 29.06.2018

Strona internetowa: http://climatecake.pl

HESOFF

Instytucja realizująca (lider projektu): Instytut Lotnictwa w Warszawie

Okres realizacji: 2014 - 2018

Termin spotkania informacyjnego: 29.03.2018

Strona internetowa: www.hesoff.eu 

LIFE Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody

Instytucja realizująca (lider projektu): Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Okres realizacji: 2016 - 2019

 Termin spotkania informacyjnego: 29.06.2018

Strona internetowa: http://projekty.gdos.gov.pl/masz-prawo-cele

Drzewa dla zielonej infrastruktury Europy

Instytucja realizująca (lider projektu): Fundacja EkoRozwoju

Okres realizacji: 2016 -

Źródło finansowania: Program LIFE

Strona internetowa projektu: http://drzewa.org.pl/

DROGI DLA NATURY

Kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych

Instytucja realizująca (lider projektu): Fundacja EkoRozwoju

Okres realizacji: 2012 - 2016

Źródło finansowania: Program LIFE

Strona internetowa projektu: http://aleje.org.pl/pl/life

Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia

 Instytucja realizująca (lider projektu): Gmina Miasto Radom

Okres realizacji: 2015 - 2020

Źródło finansowania: Program LIFE

Strona internetowa projektu: http://life.radom.pl/

Misja Natura

 Instytucja realizująca (lider projektu): Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

Okres realizacji: 2012 - 2017

Źródło finansowania: Program LIFE

Strona internetowa projektu: www.misjanatura.fwie.pl

Rzeki karpackie - czysta Natura 2000

 Instytucja realizująca (lider projektu): Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

Okres realizacji: 2017 - 2019

Źródło finansowania: POIiŚ 2014-2020

Strona internetowa projektu: www.rzekikarpackie.fwie.pl

Karpacki Uniwersytet Partycypacji

 Instytucja realizująca (lider projektu): Stowarzyszenie Ekopsychologia

Okres realizacji: 2014-2016

Źródło finansowania: Program Obywatele dla Demokracji - fundusze EOG.

Strona internetowa projektu: https://ekopsychologia.pl/projekty/karpacki-uniwersytet-partycypacji/

OpenNESS - Operationalisation of Natural capital and Ecosystem Services: From concepts to real-world applications

 Instytucja realizująca (lider projektu): The Finnish Environment Institute (SYKE)

Okres realizacji: 2012 - 2017

Źródło finansowania: European Union’s Seventh Programme for research, technological development and demonstration

Strona internetowa projektu: www.openness-project.eu

Transgreen - Integrated Transport and Green Infrastructure Planning in the Danube-Carpathian Region for the Benefit of People and Nature

 Instytucja realizująca (lider projektu): WWF International Danube-Carpathian Programme

Okres realizacji: 2017 - 2019

Źródło finansowania: Interreg Danube Transnational Programme

Strona internetowa projektu: www.interreg-danube.eu/approved-projects/transgreen

Transboundary ecological connectivity - modelling landscapes and ecological flows

Instytucja realizująca (lider projektu): Institute of Geography, Slovak Academy of Sciences / Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Okres realizacji: 2017-2018

Źródło finansowania: Visegrad Fund

Strona internetowa projektu: http://www.geography.sav.sk/conskpl/

Przywrócenie ciągłości ekologicznej i realizacja działań poprawiających funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji rzeki Białej Tarnowskiej

 Instytucja realizująca (lider projektu): RZGW w Krakowie

Okres realizacji: 2018 - 2020

Źródło finansowania: Fundusz Spójności Unii Europejskiej

Strona internetowa projektu: https://biala-tarnowska.org

Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty

 Instytucja realizująca (lider projektu): Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Okres realizacji: 2018 -2020

Źródło finansowania: POIiŚ 2014-2020

Strona internetowa: http://parseta.org.pl

REURIS Revitalisation of urban river spaces (Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych)

 Instytucja realizująca (lider projektu): Główny Instytut Górnictwa, Katowice

Okres realizacji: 2008 - 2012

Źródło finansowania: Interreg III b

Strona internetowa projektu: https://www.gig.eu/pl/projekty-miedzynarodowe/reuris

Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

 Instytucja realizująca (lider projektu): Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Okres realizacji: 2017 -

Źródło finansowania: Fundusz Spójności

Strona internetowa: http://parseta.org.pl

 

Projekt LIFE16 GIE/PL/000648 jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2018-2021