Seminaria konsultacyjne za nami

13.03.2018

Seminaria www

Na przełomie lutego i marca spotkaliśmy się z przedstawicielami karpackich instytucji i urzędów żeby rozmawiać o wynikach analizy uwarunkowań kształtowania łączności ekologinczej w Karpatach.

 Na trzech seminariach konsultacyjnych w Krakowie (27 lutego), w Kielnarowej k. Rzeszowa (7 marca) oraz w Bielsku Białej (8 marca) spotkali się przedstawiciele: 

- Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ w Krakowie, w Rzeszowie, w Katowicach)
- Parków Narodowych 
- zespołów parków krajobrazowych
- Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP w Krośnie, w Krakowie, w Katowicach);
- Urzędów Marszałkowskich (woj. małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego);
- Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego;
- wybranych samorządów lokalnych;
- wybranych lokalnych grup działania (LGD)
- wybranych organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką łączności ekologicznej i kształtowania zielonej infrastruktury.

Seminaria poświęcony były omówieniu wyników przeprowadzonej w projekcie analizy przestrzennej uwarunkowań kształtowania łączności ekologicznej w Karpatach, w tym głównych zagrożeń i obszarów problemowych oraz zebraniu uwag i sugestii dotyczących zakresu tematycznego i sposobu realizacji szkoleń dla przedstawicieli karpackich samorządów lokalnych i lokalnych grup działania, planowanych w kolejnych fazach projektu (początek serii szkoleń - koniec kwietnia br.).

PREZENTACJE:

Prezentacja wprowadzająca

Prezentacja Analiza  Łączności Ekologicznej

Zobacz również

Projekt LIFE16 GIE/PL/000648 jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2018